دانش را بجویید و آن را با بردباری و آرامش بیارایید [امام صادق علیه السلام]